Regulamin wynajmu apartamentu

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu Marianna w Reszlu.
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament – lokal mieszkalny nr 1 w kamienicy przy ulicy Słowackiego 5 w Reszlu.

REZERWACJA

 • Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 • W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego na stronie booking.com  lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem +48 600 045 044. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 • Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 • Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 • W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: 07 1320 1537 1364 8244 3000 0002. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przed przyjazdem kartą lub gotówką w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.

CENY ZA WYNAJEM

 • Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej kamienicamarianna.pl
 • Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.
 • Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż 4.

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego
 • Zameldowanie odbywa się od godziny 14.00 do 20.00.
 • Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez właściciela odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
 • Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 • W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 • Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .
 • Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką albo kartą w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
 • Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po okazaniu dokumentu tożsamości .
 • Blisko budynku, w którym znajduje się apartament istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 • W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 • Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 • W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 • W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Wynajmującego.
 • Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
 • Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów  w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 • Przyjazd ze zwierzęciem po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. Opłata za pupila 50 zł/doba
 • Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail.
 • W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 • Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu
 • W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.